Privacyverklaring

Privacyverklaring Boom Notariaat

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Naam kantoor: Boom Notariaat
Adres: Schoolstraat 117-119
Postcode / Plaats: 2251 BG, Voorschoten
Contactpersoon: mw. mr. A.S.C. van Straaten
e-mailadres: info@boomnotariaat.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • Het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken en opslaan ter voorbereiding en afhandeling van notariële akten (dossiers) met als doel het passeren van notariële akten geschiedt overeenkomstig de wet.
 • Concepten en dossierstukken worden doorgezonden aan derden met toestemming van de cliënt.
 • Het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van een dienstverlening waaraan geen authentieke akte is gekoppeld, zoals advisering, onderhandse akten en de afwikkeling nalatenschappen gschiedt ter uitvoering van de opdracht van cliënt.
 • Ten behoeve van de inschrijving worden gegevens of akten doorgezonden naar registers met als doel de kenbaarheid van deze gegevens of akten. Deze doorzending heeft een wettelijke grondslag of is gegrond op de toestemming van de cliënt.
 • Het vastleggen, raadplegen ten behoeve van het legaliseren van handtekeningen geschiedt ter bevestiging van de echtheid van de handtekening en ter uitvoering van de overeenkomst met de cliënt.
 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens voor de aanleg van de registratie ten behoeve van acquisitie en/of nieuwsbrieven etc. geschiedt met toestemming van de cliënt.
 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens ten behoeve van relatiebeheer van de zakelijke contactpersonen in de keten geschiedt ter informatie en facilitering van de samenwerking in de keten met toestemming van de cliënt.
 • Het verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie geschiedt met als doel de kenbaarheid van de financiële rechten en verplichtingen en heeft een wettelijke grondslag.
 • Het verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. ten behoeve van de aanleg en het beheer van het personeelsdossier, waaronder begrepen het legitimeren van een werknemer en het bewaren van de loonbelastingsverklaring geschiedt ten behoeve van het personeelsmanagement en heeft een wettelijke grondslag.
 • Het verzamelen, vastleggen, gebruiken, verstrekken ter doorzending etc. ten behoeve van de  aanleg en het beheer van de salarisadministratie is een wettelijke plicht en geschiedt ter uitvoering van een overeenkomst.
 • Het verzamelen, vastleggen en bewaren van sollicitatiegegevens met als doel het selecteren van personeel geschiedt met toestemming van de sollicitant.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Schenker
 • Testateur

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • KNB, belastingdienst, registerhouders;
 • Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs etc, indien toestemming cliënt).
 • Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@boomnotariaat.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.