Algemene voorwaarden

 1. Aansprakelijkheid notaris
  De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. Voorlichting over financiële gevolgen
  1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
  2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening worden gebracht dan afgesproken.
  3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 3. Geschillenregelingen
  Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 4. Toepasselijk recht
  Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 5. Beroeps- en Gedragsregels
  De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 6. KNB
  De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 7. Algemene Voorwaarden KNB
  Tevens zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de KNB. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag en bij de griffie van de rechtbank te Den Haag. De algemene voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en bij de KNB.
 8. Aansprakelijkheidsbeperking
  De in artikel 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 9. Opdracht
  Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en
  BW 7:407 lid 2 aanvaard.
  Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 10. Hoofdelijke aansprakelijkheid
  Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 11. Inschakelen derden
  Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 12. Honorarium op basis van urenregistratie
  Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief. Dit geldt eveneens wanneer de opdracht tot dienstverlening wordt ingetrokken. Het honorarium wordt vermeerderd met verschotten en omzetbelasting.
 13. Betaling
  Betaling van declaraties dient te geschieden bij het passeren/ondertekenen van de akte(n) tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. De aanmaningskosten, die in rekening worden gebracht, bedragen
  € 25,00 (incl. BTW). Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 14. Tussentijds declareren
  Werkzaamheden voor de afwikkeling van een nalatenschap worden, behoudens voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of behoudens nadere afspraak, ieder kwartaal gedeclareerd.
 15. Uitbetaling van gelden
  Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
 16. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
  In dat kader is de notaris onder meer verplicht: 

  • in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 17. Medewerkers
  Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.
 18. akkoordverklaring
  Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat.

Een gratis PDF-reader kunt u gratis downloaden op www.adobe.nl